ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR H. DAUGBJERG A/S (i det følgende kaldet sælger) pr. 1. januar 2006

1. Aftalegrundlaget

1.1. Alle leverancer sker på grundlag af nærværende almindelige salgsbetingelser, der altid finder anvendelse medmindre anden skriftlig aftale er indgået.

2. Tilbud/ordrer

2.1. Tilbud er alene gældende i 14 dage fra tilbuddets afgivelse, medmindre andet er angivet i tilbuddet

2.2. Alle ordrer og/eller mundtligt indgåede aftaler er ikke bindende for sælger, medmindre sådanne af sælger efterfølgende bekræftes skriftligt.

3. Fakturering og betaling

3.1. Betaling skal ske senest 30 dage fra fakturadato.

3.2. Alle priser er excl. moms.

3.3. Alle tillægsomkostninger, herunder transportomkostninger, bankgebyrer samt eventuelle afgifter i forbindelse med udlevering af transportdokumenter eller andre afgifter, betales særskilt af køber.

3.4. Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, forrentes tilgodehavendet med 2% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdag.

4. Levering/forsinkelse

4.1. Levering sker fra sælgers adresse (ab lager), medmindre andet skriftligt er aftalt, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

4.2. Opbevaring/oplagring af købers produkter hos sælger, sker på købers risiko.

4.3. Forsinkelse er ikke væsentlig, såfremt der ikke leveres uden ugrundet ophold efter skriftligt påkrav.

5. Mangler/reklamation

5.1. Køber er pligtig straks ved modtagelsen at kontrollere, at den modtagne leverance er i overensstemmelse med aftalen. Har køber ikke reklameret overfor sælger senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen, kan køber ikke senere gøre gældende, at leverancen er mangelfuld.

5.2. Ved sælgers konstatering af, at det leverede er mangelfuldt, har sælger valgfrihed mellem at foretage omlevering eller afhjælpning af manglen og/eller yde køber forholdsmæssigt afslag i købesummen for den værdiforringelse, som manglen påfører varen.

5.3. Køber har ingen reklamationsret for fejl af det leverede hvis dette har været anvendt til motorsport eller monteret på køretøjer hvor motorens effekt ikke er i overensstemmelse med køretøjets type godkendelse.

5.4. Sælgers ansvar under disse garantibestemmelser ophører 12 måneder eller 100.000km regnet fra det leveredes første idriftsættelse, og ikke over 18 måneder efter levering til køber.

6. Erstatning.

6.1. Sælgers erstatningsansvar for fejl, mangler, forsinkelse og enhver anden misligholdelse kan ikke overstige den aftalte købesum for den pågældende ordre.

6.2. Sælger kan til enhver tid frigøre sig fra erstatningsansvar ved omlevering.

6.3. Uanset at der konstateres fejl, mangler eller forsinkelse, kan sælger ikke pålægges erstatnings-ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, omkostninger ved hjemtagelse og tilbagekaldelse eller lignende indirekte tab.

7. Ansvar.

7.1. Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som sælger har ansvaret for. Erstatninger for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.

7.2. Sælger er på samme betingelser som gælder for personskade i pkt. 7.1. ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, dog kan erstatning aldrig overstige kr. 500.000 incl. renter og omkostninger på skade.

7.3. Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter nærværende betingelser.

7.4. Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne (sælger/køber) om erstatningsansvar i henhold til dette punkt 7, skal denne parten straks underrette den anden part herom.

7.5. Sælger og køber er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved en domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

7.6. Sælger kan ikke pålægges ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, omkostninger ved hjemtagelse og tilbagekaldelse eller lignende indirekte tab.

7.7. Sælger påtager sig intet ansvar for overholdelse af miljøkrav herunder krav til emission ej heller i forbindelse med indbygning af det leverede i køretøjer og maskiner.

8. Indirekte skader og tab

8.1. Sælger er ved misligholdelse aldrig erstatningsansvarlig for købers indirekte skader eller tab, herunder drifts- og avancetab eller andre følgeskader.

9. Force majeure

9.1.Sælger er ikke ansvarlig for undladelse af at opfylde sine forpligtelser eller nogen del af nærværende, hvis den manglende opfyldelse er forårsaget af omstændigheder, som sælger ikke er herre over så som brand, krig, strejke, uheld, beslaglæggelse, valutarestriktioner, im- eller eksportforbud, oprør/uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, arbejdskonflikter, manglende eller mangelfulde leverancer fra tredjemand, herunder sælgers leverandører, fejl fra fragtførere, speditører, restriktioner på drivkraft samt øvrige hindringer over hvilke, sælger ikke har rådighed.

10. Ejendomsforbehold

10.1.Alle varer tilhører sælger indtil købesummen samt tillægsomkostninger er betalt, og køber er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde indrømme tredjemand rettigheder over varen i strid med ejendomsforbeholdet.

11. Værneting/lovvalg

11.1. Søgsmål vedrørende omstående leverance skal anlægges ved Sø og Handelsretten i København, subsidiært ved Københavns Byret og afgøres efter dansk ret.